www.เยียวยาเกษตรกร.com

วิธีรับเงิน #เยียวยาเกษตรกร.com ใครต้องลงทะเบียน รับเงินเยียวยา #เกษตรกร 15000 บาท | HOW TO |

#เยียวยาเกษตรกร.com ใครต้องลงทะเบียน รับเงินเยียวยา #เกษตรกร 15000 บาท | ็HOW TO | #เยียวยาเกษตรกร ข่าวดี จาก ธ.ก.ส. มาตรการ เยียวยา 5,000 บาท 3 เดือน รวม 15,000บาท

ใครมีบัญชีแล้ว – ทำตามเกณฑ์ขึ้นทะเบียนถูกต้อง – รอรับเงิน ใครไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. แต่มี ธนาคารอื่น – รอเพื่อเข้าไปกรอกข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com เริ่มใช้งาน 7 พ.ค. 63 (ตอนนี้ยังไม่เปิดจ้า)

ผ่านการคัดกรองสิทธิ์ รอรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร **บัญชีธนาคารของตัวเอง ไม่ต้องให้ใครถือ รักษาดีๆ นะ เกษตรเตือนแล้วนะ

เช็กสถานะเกษตรกร https://youtu.be/nl2V2qGCO5g 📖

คู่มือ #สมุดทะเบียนเกษตรกร ทุกเมนู #Farmbook https://youtu.be/oJO6LNvd0ng

ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร https://web.facebook.com/pr.doae

Digital DOAE กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล กรมส่งเสริมการเกษตร https://web.facebook.com/digitaldoae/

%d bloggers like this: