ARTPACKER by ARCH HOUSE STUDIO https://www.youtube.com/watch?v=N3osNQnSg0M รายการ ARTPACKER รายการที่จะพาคุณไปท่องอันโลกกว้างใหญ่ผ่านงานศิลปะ จากมุมองของศิลปินเหล็กหนึ่งเดียวในไทยที่ยอมรับในระดับสากล (บรรเจิด เหล็กคง) หนึ่งศิลปิน หนึ่งกระเป๋าเดินทาง ที่จะ BACKPACKER งานศิลปะของเขาไปยังจุดหมายปลายทาง หลากหลายเมือง หลากหลายสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจของงานศิลปะ ที่ขับเคลื่อนวิถีชีวิต สืบต่อลมหายใจของผู้คน หลากเชื้อชาติ หลากวัฒนธรรม แต่เป็นหนึ่งเดียวกัน ด้วยงานศิลปะจากศิลปินผู้สร้างสรรค์ มาร่วมเดินทางไปด้วยกันกับรายการ ARTPACKER เพื่อเปิดโลกอันกว้างใหญ่และเติมแรงบันดาลใจการใช้ชีวิตด้วยงานศิลปะ ผ่านมุมมอง จากมุมเมือง สู่การร้อยเรียงของศิลปินตัวจริงที่ใช้งานศิลปะเป็นใบเบิกทางสู่โลกกว้าง ในรายการ ARTPACKER Read More

ยินดีต้อนรับสู่ ARCH HOUSE STUDIO (อาร์ช เฮ้าส์ สตูดิโอ)

WELCOME TO ARCH HOUSE STUDIO; TV Production, Writer and Graphic designer.

-----รับเขียน-----

-----รับคิด-----

-----รับผลิตรายการ-----

ARCH = ARCHITECTURE (i'm an architect)

HOUSE = feel like at home

STUDIO = remind to production house