ARTPACKER

ARTPACKER

by ARCH HOUSE STUDIO

รายการ ARTPACKER รายการที่จะพาคุณไปท่องอันโลกกว้างใหญ่ผ่านงานศิลปะ จากมุมองของศิลปินเหล็กหนึ่งเดียวในไทยที่ยอมรับในระดับสากล (บรรเจิด เหล็กคง)

หนึ่งศิลปิน หนึ่งกระเป๋าเดินทาง ที่จะ BACKPACKER งานศิลปะของเขาไปยังจุดหมายปลายทาง หลากหลายเมือง หลากหลายสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจของงานศิลปะ ที่ขับเคลื่อนวิถีชีวิต สืบต่อลมหายใจของผู้คน หลากเชื้อชาติ หลากวัฒนธรรม แต่เป็นหนึ่งเดียวกัน ด้วยงานศิลปะจากศิลปินผู้สร้างสรรค์

มาร่วมเดินทางไปด้วยกันกับรายการ ARTPACKER เพื่อเปิดโลกอันกว้างใหญ่และเติมแรงบันดาลใจการใช้ชีวิตด้วยงานศิลปะ ผ่านมุมมอง จากมุมเมือง สู่การร้อยเรียงของศิลปินตัวจริงที่ใช้งานศิลปะเป็นใบเบิกทางสู่โลกกว้าง

ในรายการ ARTPACKER

%d bloggers like this: