MY SERVICE

บริการของเรา

  • [ รับเขียน ] บทความ, คอลัมน์, พ็อกเกตบุ๊ก, ข่าว, เรียบเรียง, สัมภาษณ์, งานบรรณาธิการ, โกสต์ไรเตอร์ ฯลฯ
  • [ รับคิด ] งานออกแบบกราฟิกสื่อสิ่งพิมพ์, แนวคิดผลิตสื่อโฆษณา, วางแผนผลิตนิตยสาร พ็อกเกตบุ๊ก รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ฯลฯ
  • [ รับผลิตรายการ ] ผลิตรายการโทรทัศน์ตามความต้องการ, ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร, โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า, รีวิวที่พัก รีสอร์ท โรงแรม สถานที่ต่างๆ ฯลฯ

Production

Screen Shot 2557-03-08 at 10.38.43 AM

%d bloggers like this: